HTML5-taggar

Från Webbling
Version från den 10 januari 2019 kl. 11.34 av PGJ (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Här är en lista över alla taggar/HTML-element som är tillgängliga i HTML5. Om du är van med "gammal" HTML, dvs före HTML5, finns det ett antal taggar som nu har annorlunda definition än tidigare.

När du ska använda en tagg måste den sitta inom "<" och ">". Så a-taggen skrivs "<a>". För att avsluta behöver du oftast en sluttagg. Denna skrivs enligt samma mall som starttaggen, fast med ett / före taggnamnet. Så sluttaggen för vår exempeltagg skulle bli </a>. Se taggar-diagrammet för mer ingående information.

Observera att HTML är en levande standard, som utvecklas kontinuerligt. Det gör att det kan komma till taggar, det kan försvinna taggar och deras betydelse kan förändras med tiden. Följande taggar är dock tillgängliga i dagens HTML5.

A

a

Används för att definiera länkar.

abbr

Definierar en förkortning och eventuellt en förklaring.

address

Kontaktinformation relaterad till den sektion som innehåller taggen.

area

Används i map-element för att definiera vilka regioner som är klickbara. Kan även koppla länkar till regionerna.

article

Markerar innehåll på sidan som är ett eget, självständig stycke.

aside

Markerar innehåll som är marginellt kopplat till huvudinnehållet.

audio

Används för att inkludera ljudinnehåll i en webbsida.

B

b

Text som på något vis skiljer sig ifrån övrig text, t.ex. produktnamn eller något som ska stå ut ifrån annan text.

base

Definerar vilken grund-URL som ska användas för relativa länkar.

bdi

Används för att indikera text som kan skrivas i omvänd ordning, t.ex. Arabiska.

bdo

Används för att indikera text som ska skrivas i annan ordning, t.ex. för att växla mellan latinska språk och Arabiska och vice versa.

blockquote

Ett längre, blockcitat.

body

I denna finns själva innehållet på sidan.

br

Infogar en radbrytning.

button

En knapp i ett formulär.

C

canvas

Definierar upp en region som skriptspråk kan använda för att rita figurer.

caption

Används för att ge en figurtext till en tabell.

cite

Används för att lägga till källhänvisning till ett citat.

code

Ett block med programkod.

col

En tabellkolumn.

colgroup

Används för att grupper ett antal kolumner i en tabell.

D

data

Kopplar data till innehållet, som sedan kan användas av skript eller liknande.

datalist

Definierar en lista med alternativ för en <input>-kontroll.

dd

En förklaring till en term.

del

Markerar att text tagits bort ifrån ett dokument, t.ex. för att indikera att det redigerats. Ofta visas detta genom överstruken text.

details

Visar antingen mer information om någonting eller anger var man kan hitta mer information.

dfn

Definierar en term.

div

Används för att gruppera samman innehåll. Har ingen semantisk betydelse.

dl

En lista med termer och dess definition.

dt

En term som ska definieras.

E

em

Innehållet innanför taggen ska betonas med emfas.

embed

Används för att infoga något slags extern komponent i webbsidan, t.ex. en plug-in.

F

fieldset

Grupperar samman ett antal formulärkontroller.

figcaption

En förklarande text till en illustration/figur, ofta en bildtext.

figure

En egen sektion som på något vis illustrerar något i huvudsektionen, ofta en bild eller illustration.

footer

Material som ska vara med i sidfoten.

form

Påbörjar ett formulär.

H

h1

Översta rubriknivån. Denna ska enbart användas en gång per sektionselement.

h2

Andra rubriknivån.

h3

Tredje rubriknivån.

h4

Fjärde rubriknivån.

h5

Femte rubriknivån.

h6

Sjätte rubriknivån.

head

Metadata om sidan, t.ex. sidonamn.

header

Material som ska vara med i sidhuvudet.

hr

Indikerar en brytning mellan två paragrafer.

html

Roten till HTML-dokumentet. Alla HTML-taggar måste ligga inuti denna.

I

i

Text som på något vis skiljer sig ifrån övrig text, t.ex. tankar eller utländska ord.

iframe

Används för att infoga en webbsida i en annan webbsida.

img

Används för att lägga till en bild i en webbsida.

input

Används för olika typer av användarinmatning i formulär.

ins

Markerar att text lagts till i ett dokument, t.ex. för att indikera att det redigerats.

K

kbd

Exempel på indata som en användare kan skriva in.

keygen

Används för att skicka med en publik nyckel för ett certifikat.

L

label

Anger en rubrik för formulärkontroller.

legend

Anger en rubrik för formulärkontroller.

li

En post i en lista.

link

Definerar förhållanden mellan detta dokument och externa resurser. Används bl.a. för att länka till CSS-filer.

M

main

Markerar vad som är sidans huvudinnehåll.

map

Definierar klickbara regioner i en grafisk bild.

mark

Markerar text på något vis, t.ex. för att markera upp sökta ord i en text.

math

Indikerar en region av mathml.

menu

Visar en lista över kommandon som kan genomföras.

menuitem

Ett kommando i en <menu>-lista.

meta

Olika typer av metadata som inte det finns specifika taggar för.

meter

En mätare som visar och kan sätta ett valt värde mellan ett minimun och maximum.

N

nav

Markerar innehåll som används för navigation.

noscript

Innehållet visas enbart om webbläsaren inte kan köra JavaScript.

O

object

Indikerar en extern resurs som hanteras av en plug-in.

ol

En ordnad lista.

optgroup

Grupperar option-element i ett select-element.

option

Valbara element i ett select-element.

output

Används för att markera var i formuläret resultatet ifrån något slags beräkning/körning ska hamna.

P

p

Ett textstycke.

param

Definierar parametrar till object-taggen.

pre

Förformaterad text, som inte ska formateras om av webbläsaren.

progress

Indikerar på något vis hur mycket som är genomfört.

Q

q

Ett kortare citat i löpande text.

R

rp

Används för att definiera hur ett tecken ska visas om det inte finns i teckensnittet, t.ex. för asiatiska språk. Används inuti rt-taggar.

rt

Används för att definiera det korrekta uttalet på asiatiska tecken, t.ex. kanji.

ruby

Används för att definiera det korrekta uttalet på asiatiska tecken, t.ex. kanji. Används inuti rt-taggar.

S

s

Överstruken text, indikerar att innehållet inte längre är relevant.

samp

Exempel på utdata ifrån ett datorprogram.

script

Används för att lägga in eller ladda in ett skript.

section

Grupperar samman en del av dokumentet.

select

Påbörjar en meny i ett formulär.

small

Finstilt innehåll, t.ex. copyright-information.

source

Används inuti video- och audio-taggar för att ange vilket material som ska spelas upp.

span

Markerar ett löptext som på något vis hör samman. Har ingen semantisk betydelse.

strong

Innehållet i taggen har stark betydelse.

style

Används för att inkludera CSS-kod i HTML-dokument.

sub

Nedsänkt text.

summary

Visar en kort beskrivning om datan i en details-tagg.

sup

Upphöjd text.

svg

Används för att infoga vektorgrafik av typen svg.

T

table

Används för att skapa en tabell.

tbody

Används för att definiera huvudinnehållet i en tabell.

td

Markerar en tabellcell.

textarea

Ett redigerbart textfält.

tfoot

Används för att definiera tabellfoten i en tabell.

th

En tabellcell som är en rubrik.

thead

Används för att definiera tabellhuvudet i en tabell.

time

En tidsangivelse, tid eller datum.

title

Titeln på webbsidan.

tr

Markerar en tabellrad.

track

Används av video och audio för att lägga till olika typer av extra data, t.ex. för textning av en film.

U

u

Text som på något vis kommenterar annan text, t.ex. för att indikera att något är felstavat.

ul

En oordnad lista.

V

var

Ett variabelnamn, t.ex. för matematik eller programmering.

video

Används för att inkludera videoinnehåll i en webbsida.

W

wbr

Markerar en plats i en text där det är ett bra tillfälle att göra en radbrytning om en sådan behövs.