Komplexa variabler

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Komplexa, eller sammansatta, variabler är en typ av variabler som kan innehålla flera olika värden. Den vanligaste typ av sammansatta variabler är arrayer. Vilket är en typ av variabel där vi kan ange ett index för att tala om vilket värde vi vill komma åt.

Har du programmerat i något annat språk, t.ex. C#, kan det vara bra att veta att i JavaScript så är arrayer och listor ungefär samma sak. Arrayerna kan användas mer dynamiskt än i många andra språk.

Skapa en array

En array skapas så här:

let värden = [ 1, 2, 3, 4 ];

I exemplet ovan skapas en array som innehåller fyra element. Elementen har värdena från 1 till 4.

Läsa ifrån en array

För att komma åt ett specifikt element i en array använder vi oss av [index]. Där index talar om vilket specifikt värde vi vill komma åt. Ett exempel på detta.

let ettVärde = värden[0];

Ovanstående kod kommer att plocka ut det första värdet i arrayen. I programmering brukar vi oftast börja att räkna ifrån noll. Arrayen värden innehåller fyra element. Elementen är indexerade ifrån 0 till 3. Sista elementet är alltså element nummer 3, dvs ett mindre än antalet element. Detta är på grund av att vi räknar ifrån noll.

Vill vi ändra på innehållet i ett element, gör vi som ovan men med den skillnad att vi gör en tilldelning till elementet, t.ex.:

värden[2] = 42;

Liksom "vanliga" variabler, kan man ändra på datatypen vid en tilldelning.

Gå igenom en array

Vi vill ofta gå igenom hela, eller delar av, arrayen och göra nåt med elementen som den innehåller. Det kan man göra på lite olika sätt...

(Som vi kommer att se så är det lite skillnad på hur dessa två sätt beter sig)

for-loop

for-loopar är en metod som vi kan använda oss av om vi vill gå igenom elementen i en array.

Varje array har en egenskap som heter length, den är satt till det antal element som finns i arrayen. Genom att använda oss av length kan vi göra en for-loop på följande vis:

for(let i = 0; i < värden.length; i++) {
   let ettVärde = värden[ i ];

   console.log(ettVärde);
}

I exemplet skriver vi alltså ut alla element i värden.

Lägg märke till att loopens test-del använder "<", dvs loopen avslutas när den är ett steg under length. Vi konstaterade ju tidigare att elementen i arrayer indexeras ifrån 0 till och med length - 1. Vilket innebär att vi vill avsluta loopen ett steg under length. När vi använder oss av <, så avslutas loopen efter man nått sista elementet.

Då man kör en for-loop för att gå igenom arrayen, kan man använda sig av de vanliga continue och break. Vi kan alltså skippa steg och fortsätta med nästa element och vi kan bryta oss ur loopen helt och hållet. Det senare kan vara bra om vi t.ex. gjort allt som behöver göras och därmed inte behöver fortsätta igenom hela arrayen. Ett exempel på detta kunde vara att vi söker efter ett specifikt värde i arrayen, när vi hittar på det kanske vi vill bryta oss ur loopen istället för att gå igenom den helt och hållet.

forEach

Ett annat sätt på vilket vi kan gå igenom en array är att använda oss av metoden forEach. Det är en metod som ingår i alla array-variabler. Vi anropar den genom att ange arraynamnet följt av .forEach(). forEach går igenom en array, element för element, och anropar en funktion för varje element.

Så här skulle föregående exempel bli att se ut om vi använder oss av forEach istället för en for-loop.

function skrivUt(n) {
  console.log(n);
}

värden.forEach(skrivUt);

forEach plockar ut varje element var för sig. Varje element som plockas ut, kommer att skickas till funktionen skrivUt. Funktionen kommer att få det utplockade elementet som input, dvs skrivUt:s n kommer att sättas till ett element-värde.

I JavaScript behandlar man funktioner som "vanliga" variabler. Vi skickar skrivUt som parameter till forEach och eftersom den inte har () efter sig, så ses den som en variabel. Skulle vi haft () efter den, skulle funktionen körts direkt.

Man kan inte använda sig av break eller continue med forEach.

Oväntade beteenden

Hur JavaScript hanterar arrayer kan ibland vara lite "konstigt". Vi ska gå igenom några exempel...

Läsa utanför arrayen

let värden = [ 1, 2, 3, 4 ];

console.log(värden[10]);

Vår array innehåller ju bara fyra värden, men vi försöker komma åt det elfte (kom ihåg att vi räknar ifrån noll). Vi kommer inte att få ett felmeddelande, istället får vi värdet undefined. JavaScript bryr sig alltså inte om att vi är "utanför" den array vi definierat. Däremot har vi ju inte satt något värde i det angivna elementet och vi får därför tillbaka undefined, vilket ju stämmer.

Skriva utanför arrayen

Vad händer om vi gör följande:

let värden = [ 1, 2, 3, 4 ];

värden[10]=5;

console.log(värden[10]);

I detta fall kommer koden att köras och vi får värdet 5 utskrivet. Vår array kommer alltså att göras större och bli att innehålla elva element. Men vad händer med de element som ligger på positionerna där vi inte angivit några värden? Vi provar:

let värden = [ 1, 2, 3, 4 ];

värden[10]=5;

console.log(värden[9]);

Vi får då utskriften undefined. Det blir ingen error, så elementet existerar. Men vi har inte satt det till något värde, därmed är det odefinierat.

Skillnad på for-loop och forEach

Om vi vill gå igenom alla element i arrayen, så kommer vi i det här fallet att få olika resultat beroende på vilken loop-typ vi använder. Vi provar en for-loop först.

for(let i = 0; i < värden.length; i++) {
   let ettVärde = värden[ i ];
   console.log(ettVärde);
}

Siffrorna 1-4 skrivs ut som vi förväntat oss. Därefter följer en del undefined, ända tills vi når femman. Det var väl vad vi förväntat oss.

Nu provar vi med en forEach-loop istället.

function SkrivUt(n) {
  console.log(n);
}

värden.forEach(SkrivUt);

Nu får vi enbart siffrorna 1-5 och vi ser inte något av de element vars värde är undefined. forEach skippar alltså över de element som inte är satta till något värde!