Mer flexbox

Från Webbling
(Omdirigerad från Avancerad flexbox)
Hoppa till: navigering, sök

Det finns ett antal CSS-egenskaper som kan användas för att styra flexboxars layout och flöde.

flex-grow

Flexgrow.png

Lite förenklat kan man säga att flex-grow anger hur flexboxarna ska "växa till sig" och fylla upp tillgängligt utrymme. Som parameter tar denna egenskap en siffra som anger hur stor proportion av flex-utrymmet som elementet ska ta upp. Om alla element har detta värde satt till 1, kommer de alla att bli lika stora. Om du har tre element, varav två har flex-grow: 1;, medan de tredje har flex-grow: 2; kommer det senare att få dubbelt så mycket utrymme som de som har 1. Exempel.


See the Pen rVEjVO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

align-items

Med denna egenskap kan man ange hur flexinnehållet ska placeras ut i flexboxen. Detta används för att styra hur boxarna placeras i förhållande till korsaxeln. Detta är en mycket användbar egenskap, som gör att man t.ex. kan centrera saker enkelt samt att man lätt kan skapa flera kolumner som har samma höjd (vilket tidigare var svårt i HTML).

Här är de möjliga värdena på denna egenskap (alla exempel utgår ifrån att man placeras innehållet på en rad, men det fungerar likvärdigt för kolumner):

flex-start

AlignItemsFlexStart.png

Allt flexmaterial justeras mot starten på flex-boxen. Det vill säga det som har flex-direction: row; justeras mot "toppen" på flexboxen, medan det som har flex-direction: column; justeras mot vänstermarginalen.

Exempel.

See the Pen zGVNvq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

flex-end

AlignItemsFlexEnd.png

Allt flexmaterial justeras mot slutet av flexboxen. Om man t.ex. har flex-direction: row blir detta mot botten. Exempel.


See the Pen MwMJjY by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

center

AlignItemsCenter.png

Allt flexmaterial centerjusteras mot flexboxens mitt. Exempel.


See the Pen waLgzR by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

stretch

AlignItemsStretch.png

Allt flexmaterial sträcks ut så att det fyller upp hela flexboxen ifrån topp till botten. Om du satt height på elementen i flexboxen, kommer dessa att behålla sin storlek. Exempel.


See the Pen JdQEbN by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

baseline

AlignItemsBaseline.png

Allt flexmaterial centreras så att deras baslinje ligger på samma nivå. Speciellt användbart om man har olika textstorlek i flexmaterialet. Exempel.


See the Pen BNgpWv by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

align-self

Om man vill att en specifik flexelement ska ha en annan justering än övriga element i flexboxen, kan man sätta det med hjälp av align-self. Parametrarna till egenskapen fungerar precis som med align-items, förutom att det enbart sätts på de element som CSS-regeln väljer ut. I detta exempel är default justeringen center, medan låda tre har align-self: flex-end.

See the Pen doBNWJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

justify-content

Med denna egenskap kan man sätta hur de olika flexelementen ska justeras/fördelas i flexboxen. Detta påverkar alltså placeringen längs med flexaxeln.

Följande värden kan anges:

flex-start

FlexboxJustifyStart.png

Defaultvärdet. Allt flexmaterial samlas mot starten av flexboxen.

See the Pen LVKxLz by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

flex-end

FlexboxJustifiedEnd.png

Allt flexmaterial samlas i slutet av flexboxen.

See the Pen KpjavK by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

center

FlexboxJustifyCenter.png

Allt flexmaterial centreras mot mitten av flexboxen.

See the Pen waLgqO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

space-between

FlexboxJustifySpaceBetween.png

Flexelementen distribueras jämt, längs med flexboxen.

See the Pen waLgqO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

space-around

FlexboxJustifySpaceAround.png

Flexelementen distribueras jämt, längs med flexboxen och med lika mycket mellanrum mellan varje element.

See the Pen doBNZd by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

flex-wrap

Vanligtvis lägg allt innehåll i en flexbehållare på en enda rad (eller kolumn). Ibland vill man dock att saker ska brytas till flera rader om utrymmet inte räcker till (vilket påminner om beteendet som block-element vanligtvis har). Med denna egenskap bestämmer du hur flexboxen ska bete sig. Du kan ange följande värden:

nowrap

Defaultvärdet. Allt innehåll samlas på samma rad/kolumn.


See the Pen PqrWEX by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

wrap

Flexwrapwrap.png

Vid behov delas flexinnehållet ut över flera rader/kolumner. Detta innebär alltså att om man, t.ex. har boxar vars sammanlagda bred är större än flexboxen, så kommer de överskjutande boxarna att flyttas till en ny rad (eller kolumn). Om man har en flexbox av row-typen, kommer innehåll som flödar över att trilla ner på raden under. Det nya innehållet börjar ifrån vänster kant (det lyder eventuell rtl/ltr). Exempel.


See the Pen pJXRXE by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

wrap-reverse

Flexwrapwrapreverse.png

Vid behov delas flexinnehållet ut över flera rader/kolumner. Som i föregående, fast innehåll som flödar över uppåt eller "baklänges". Det vill säga om vi har standard flex-direction: row; och raden inte räcker till, så kommer det att komma till en rad med innehåll ovanför nuvarande rad. Exempel.


See the Pen jPjygq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

order

Order.png

Vanligtvis placeras flexelement ut efter varandra, allt eftersom de är angivna i HTML-koden. Detta är ju även beteendet som vanliga div-boxar har som standard. Men med flexbox kan man välja i vilken ordning saker ska läggas ut. Man använder sig då av order. Egenskapen tar ett heltal som parameter. Talet kan vara antingen positivt och negativt. De element som har lägst order-nummer kommer att placeras först, följt av de med allt högre order-nummer. Så de placeras alltså ut i stigande ordning, med start ifrån den lägst numrerade.

Lägg märke till att man kan ha flera element som har samma order-nummer. De kommer då att placeras tillsammans som en grupp, där deras inbördes ordning bestäms av den ordning elementen dyker upp i HTML-koden.

Exempel.

See the Pen pJXejR by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Varför skulle man då vilja använda sig av detta? Låt säga att vi ha en sida som visas lite olika beroende på vilken storlek på skärmen slutanvändaren har. Vi kanske vill ha jättestor layout för den som sitter på desktopen på en PC, medan den som har en pytteliten telefonskärm ska se en koncisare vy. Låt säga att våra annonser ligger på sidorna om huvudmaterialet i PC-vyn, medan de ligger sist i telefonvyn. Vi kan då sätta upp CSS-regler som styr om vilka boxar som ska hamna på vilken plats och med hjälp av order kan vi göra detta utan att behöva förändra HTML-koden på något vis!

Nästa aktivitet

Att använda Flexbox