Id

Med det här attributet kan du ange ett unikt id, som kan användas för att identifiera ett specifikt HTML-element. Varje id måste vara unik och får förekomma endast en gång per dokument. Detta används för att adressera HTML-element ifrån t.ex. skript, CSS eller när du ska länka till ett specifikt HTML-element inuti i en webbsida.

Rent generellt brukar man säga att man ska använda sig av id:n något sparsamt. Det brukar vara bättre att använda sig av Class, då dessa går att använda för flera olika element samtidigt.

Exempel

<p id="unikid">Den här paragrafen har en unik id</p>

I ovanstående exempel har alltså stycket id:n "unikid" och går enkelt att komma åt ifrån såväl skript, CSS som länkar.

Attributets definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/elements.html#concept-id